Komplexní služby v oblasti správy nemovitostí

 • Komplexní služby v oblasti správy nemovitostí
 • Pravidelné kontroly technického stavu spravované nemovitosti (1x měsíčně)
 • Komunikace s vlastníky, družstevníky, nájemníky včetně související korespondence
 • Vyřizování stížností a podnětů od členů družstva/SVJ a informování vedení družstva/SVJ o těchto stížnostech a podnětech
 • Dohled nad dodržováním pravidel a povinností nájemníků
 • Zastoupení vlastníka budovy vůči třetím osobám (na základě plné moci)
 • Komunikace s úřady a dodavateli služeb
 • Zajištění dodávek energii souvisejícím s užíváním budovy (elektrická energie, plyn, voda, odvoz odpadu výtah, dodávka tepla, STA, atd.)
 • Organizace úklidů společných prostor domu, garáží a zajištění úklidu v zimním období (vyjma samotných nákladů)
 • Zajištění údržby venkovních prostor, zelených prostor (vyjma samotných nákladů)
 • Zajištění všech nezbytných revizí a kontrol (pravidelné i jednorázové revize) a správy technických zařízení (kotelna, rozvody kanalizace, vody, plynu, elektro, vytápění, společné televizní antény, telekomunikační sítě, osvětlení veřejných prostor, dále měření a regulace, revize a čištění kouřových cest, hromosvody),
 • Kontrola a platby dodavatelských faktur
 • Vedení a aktualizace databáze vlastníků jednotek, nájemníků, projektové dokumentace vč. pasportu budovy, tj všech dokladů týkajících se nemovitosti (např. provozní řády a pokyny, kolaudační rozhodnutí, korespondence, apod.)
 • Archivace předané dokumentace nemovitosti po dobu správy
 • Evidence odběru medií
 • Zajištění a organizace údržby a drobných oprav (vyjma samotných nákladů) dle instrukce klienta
 • Zajištění NON stop havarijní služby (24 hodin/7 dní v týdnu)
 • Komunikace s pojišťovnou, řešení pojistné události
 • Výpočet operativních nákladů, optimalizace nákladů a rozpočtu
 • Označení nemovitosti údaji o správci a kontaktech na havarijní službu
 • Zajištění dalších služeb dle požadavku klienta