Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

 • Poskytování účetnictví dle platných předpisů
 • Administrativa spojená s archivací účetních knih, uzávěrek, dokladů se souhlasem zadavatele a s ohledem na platné předpisy

Agenda spojená s převzetím domu do správy (od původního správce)

 • Na základě plné moci převzetí dokumentů od původního správce domu v termínech potřebných k zajištění plynulého přechodu
 • Oznámení všem dodavatelům, se kterými má vlastník smluvní vztah, změnu správce a kontaktních údajů
 • Oznámení vlastníkům jednotek/nájemníkům o změně správce a kontaktních údajů
 • Aktualizace údajů jednotlivých vlastníků / nájemníků prostřednictvím kontaktního formuláře správce (pokud údaje nejsou k dispozici)
 • Stanovení záloh a způsob rozúčtování, plán povinných revizí), pokud doposud nebyly vyhotoveny

Administrativní agenda

 • Kalkulace a evidence plateb (nájemné, FO, pojištění atd.)
 • Kalkulace a evidence záloh na služby spojené s užíváním jednotky a jejich úpravy
 • Vedení evidence plateb – přeplatků/nedoplatků, včetně následného zasílání těchto informací uživatelům jednotky
 • Vyúčtování celkových ročních nákladů za služby spojené s užíváním jednotek včetně návrhu výše záloh na služby na další období
 • Příprava platebních příkazů (autorizace platby klientem, v případě potřeby)
 • Vedení účtů všech příjmů a výdajů
 • Obsluha účtu – pokud vlastník domu/SVJ/družstvo udělí správci dispoziční oprávnění k účtu tak, aby správce mohl vést evidenci plateb a účetnictví
 • Povinnost předkládat vlastníkovi/orgánům SVJ ,družstva ke schválení nově uzavírané smlouvy s dodavateli, dodatky nebo změny ve stávajících

Komplexní služby v oblasti správy nemovitostí

 • Komplexní služby v oblasti správy nemovitostí
 • Pravidelné kontroly technického stavu spravované nemovitosti (1x měsíčně)
 • Komunikace s vlastníky, družstevníky, nájemníky včetně související korespondence
 • Vyřizování stížností a podnětů od členů družstva/SVJ a informování vedení družstva/SVJ o těchto stížnostech a podnětech
 • Dohled nad dodržováním pravidel a povinností nájemníků
 • Zastoupení vlastníka budovy vůči třetím osobám (na základě plné moci)
 • Komunikace s úřady a dodavateli služeb
 • Zajištění dodávek energii souvisejícím s užíváním budovy (elektrická energie, plyn, voda, odvoz odpadu výtah, dodávka tepla, STA, atd.)
 • Organizace úklidů společných prostor domu, garáží a zajištění úklidu v zimním období (vyjma samotných nákladů)
 • Zajištění údržby venkovních prostor, zelených prostor (vyjma samotných nákladů)
 • Zajištění všech nezbytných revizí a kontrol (pravidelné i jednorázové revize) a správy technických zařízení (kotelna, rozvody kanalizace, vody, plynu, elektro, vytápění, společné televizní antény, telekomunikační sítě, osvětlení veřejných prostor, dále měření a regulace, revize a čištění kouřových cest, hromosvody),
 • Kontrola a platby dodavatelských faktur
 • Vedení a aktualizace databáze vlastníků jednotek, nájemníků, projektové dokumentace vč. pasportu budovy, tj všech dokladů týkajících se nemovitosti (např. provozní řády a pokyny, kolaudační rozhodnutí, korespondence, apod.)
 • Archivace předané dokumentace nemovitosti po dobu správy
 • Evidence odběru medií
 • Zajištění a organizace údržby a drobných oprav (vyjma samotných nákladů) dle instrukce klienta
 • Zajištění NON stop havarijní služby (24 hodin/7 dní v týdnu)
 • Komunikace s pojišťovnou, řešení pojistné události
 • Výpočet operativních nákladů, optimalizace nákladů a rozpočtu
 • Označení nemovitosti údaji o správci a kontaktech na havarijní službu
 • Zajištění dalších služeb dle požadavku klienta